Ἀνθεστήριε _ ἐπιστέλλε̄ _ Ὠνασσα:

Починаю працю над новим багаторядковим епіграфічним документом з приватної збірки – листом на свинцевій пластині від Онасси до Анфестерія з Ольвії. Авторка листа спочатку написала своє ім’я як Онасса, потім альфу змінила на епсілон, тобто Онесса. Лицьова сторона пластинки вміщує 13 стрічок, оборотна – 16 стрічок. По деякім параметрам, зокрема, палеографії та язиковим формам цей лист може бути датованим 450-350 рр. до н.е. Цілком розумію значення такого документу та необхідність його публікації з метою ознайомлення з ним інших вчених та початку відповідної дискусії щодо його уточненого змісту.