Monthly Archives: Травень 2024

ABOUT THE CRITERION OF SYNCHRONITY / DIACHRONITY OF CATALOGUES OF CITIZENS OF THE ANCIENT AGE /ЩОДО КРИТЕРІЮ СИНХРОННОСТІ / ДІАХРОННОСТІ КАТАЛОГІВ ГРОМАДЯН АНТИЧНОЇ ДОБИ // МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum) Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина: історія; релігія; культура. Абстракт. 24 травня 2024 р.

..у цьому ж абстракті розглядається лише одне питання: можливість застосування до інтерпретації каталогу громадян Ольвії IPE I2 201 критерію синхронності /діахронності каталогів, оприлюдненого в антикварній статті [2], на яку неодноразово покликається у своїх дослідженнях В.П. Яйленко. Критерій є таким: формальною ознакою (синхронного) каталогу саме громадян, є наявність представників декількох родин, які упізнаються за характерними іменами-прізвищами, у той час, як у спеціалізованих каталогах (діахронних) таке трапляється нечасто, наприклад, у каталозі епонімів Мілету ………………………………………………………………………………………………..

У кінцевому підсумку, можна зробити висновок: кількість взаємозворотних імен-прізвищ у каталогах Мілету (Miletos 103–110), Лінду (Lindos II 1), Ольвії (IPE I2 201) та Родосу (SEG 12:360) прямо пропорційна абсолютному розміру цих каталогів. Отже, за наявністю взаємозворотних імен-прізвищ каталог Ольвії не відрізняється від діахронних каталогів Мілету, Родосу та Лінду; відповідно, за допомогою досліджуваного критерію, також інтерпретується як діахронний.