Monthly Archives: Вересень 2023

CALL FOR PAPERS/РОЗПОЧАТО НАБІР СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ВІСНИКУ ІДГУ. СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ. ВИП 65.

Розпочато набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 65 (Серія: Історичні науки)
Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Історичні науки» в категорії «Б» (Наказ МОН України від 29.09.2020 р. №1188; Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016).
На сьогодні «Науковий вісник…» зареєстровано у наукометричних базах даних: Directory of Open Access Journals (DOAJ) та ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)-new, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib), Scientific Indexing Services.
Для публікації в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету» приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також наукові огляди та рецензії.
Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною (двостороннє «сліпе» рецензування). Всі статті проходять комп’ютерну та експертну перевірку на наявність плагіату.
Мова видання: змішані мови – українська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (для нерезидентів України).
До публікації запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти закладів вищої освіти й наукових установ України та зарубіжжя.
Для осіб, що не мають наукового ступеня, необхідно додатково надіслати проскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
Вісник має власний сайт – http://visnyk.idgu.edu.ua. Збірник отримав міжнародні стандартні номери серійного видання: ISSN як для друкованої версії (ISSN 2521-1749), так і для електронної online версії (ISSN 2616-8774).
Усім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.
ВАЖЛИВО!
Розмір внеску за публікацію статті становить 700 грн. Від оплати звільняються доктори наук та професори, також, нерезиденти України. Авторам, за публікацію кожної другої статті надається знижка у 40% (знижка на другу статтю, розпочинаючи з 63 випуску, надається за умови попередньої публікації статті у 59 або 61 випуску). За запрошення інших авторів до публікації в журналі – знижка 5% для обох сторін.
Оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді).
Реквізити для оплати:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Розрахунковий рахунок:
Код ЄДРПОУ 02125467
р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580
МФО 820172 Банк ДКСУ в м. Київ
Призначення платежу : за публікацію у Науковому віснику ІДГУ
Платник: ПІБ автора
Електронний варіант матеріалів для публікації необхідно подати на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net до 1 травня 2024 р.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

“Canob, son of Thrasidamantus, Olbiopolit”/Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит

Known in the ancient world, the Olbian decree IPE I2 24 about money is traditionally dated in a broad chronological range: the 4th century BC. The article presents an algorithm of prosopographical interpretation and prosopographical dating of the decree on the basis of the restored chronology of Olbia. Відомий в античному світі ольвійський декрет IPE I2 24 про гроші традиційно датується у широкому хронологічному діапазоні: IV ст. до Р.Х. У статті представлений алгоритм просографічної інтерпретації та просографічного датування декрету на основі відновленого літочислення Ольвії (рос.).

https://www.academia.edu/106302526