Monthly Archives: Січень 2017

ВІДГУК НАУКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА, Д.І.Н., ПРОФ. В.В. СТАВНЮКА

ВІДГУК  наукового консультанта Ставнюка Віктора Володимировича на дисертацію Ніколаєва Миколи Ілліча «Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності  07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Історія античної греко-римської цивілізації в географічних межах сучасної України була, є і й надалі залишатиметься одним із актуальних напрямків для вітчизняної науки. Одним із перших (чи навіть і першим) з  давньогрецьких поселень у Північному Причорномор’ї є Ольвія; є вона й однією з найбільш досліджуваних. Проблемами ольвійського поліса переймаються дослідники з багатьох країн світу: Греції і Франції, Румунії і Німеччини, Великої Британії і Росії. Цей перелік можна була б і продовжувати. Важливо, одначе, зауважити, що серед дослідників Ольвії, та й всього Північного Причорномор’я є й наші, українські науковці. Надзвичайну роль уже кільканадцять десятиліть поспіль відіграють тут вітчизняні археологи. Завдяки їх, першою чергою, зусиллям історична наука збагачується все новими артефактами, але й пам’ятками писемними. З останніми ситуація у вітчизняній науці склалася дещо навіть і парадоксальна. Читають їх, тлумачать, коментують дослідники, головним чином, не з України. Цьому є й пояснення, проте вони, – пояснення ці, – ситуацію на краще не змінюють. Мусимо констатувати, що писемні джерела, які здобуваються вітчизняними дослідниками, читаються і використовуються для вивчення історії нашого українського Надчорномор’я за античної доби і в контексті античної цивілізації та її так званої «варварської» периферії дослідниками не з України.

Одним з небагатьох винятків є дослідження, що їх уже давно провадить М. І. Ніколаєв. Добре обізнаний в усьому комплексі джерел з історії Ольвії, він однаково успішно працює і з пам’ятками матеріальної культури на загал і з джерелами писемними, у т. ч. й епіграфічними, до числа яких належить і добре відомий всім антикознавцям  IOSPE. I2. 201. Його прочитання утруднюється значною фрагментованістю тексту, що спричиняло різночитання і різнотлумачення того, що усе ж прочитати вдавалось. Поміж тим, дані, що містяться в цьому документі, можуть суттєво вплинути на ситуацію з дослідженням ольвійського поліса як такого, а також і в контексті історії античної цивілізації загалом, у т.ч. і з перспективами реконструкції історії політичної, культурної, соціально-економічної тощо. Розуміння цього факту подвигало немало дослідників (і при тому із світовими іменами) використати прочитані імена для з’ясування просопографічної ситуації в Ольвії упродовж майже півтисячі років. Намагання їх, одначе, постійно обмежувалися проблемою розуміння цієї пам’ятки, сприйняття її в діахронному а чи в синхронному значенні, і завершилися вони майже одностайною констатацією істориків неможливості станом на сьогодні дійти цілком певних висновків щодо цього.

Там, де зупинилися, вичерпавши традиційні методи дослідження,  історики, – звідти розпочав свої пошуки математик. М. І. Ніколаєв запропонував розуміти IOSPE. I2. 201 як математичну матрицю, яка може бути піддана, відповідно, певній алгоритмізації. Результат виявився вражаючим, що визнають провідні фахівці з різних країн світу. Несуперечливі висновки, зроблені з цього дослідження, дозволяють і дійсно потрактовувати IOSPE. I2. 201 як епонімний календар, подібний до відомих його відповідників з інших грецьких полісів. Для дослідження історії античного Мілета, так само як і античних Афін, вони зіграли роль надзвичайну. Слід очікувати, що таку ж роль інформація, зрозуміла як список архонтів-епонімів, зіграє і для реконструкції політичної, соціально-економічної, культурної історії Ольвії – одного з найзнаменитіших осередків античної греко-римської цивілізації у нашому Надчорномор’ї, для розуміння у тому числі й широкого кола питань взаємин полісної цивілізації та її периферії.

Таким чином, докторська дисертація Ніколаєва М.І.  «Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)» розв’язує важливу наукову проблему, виконана на належному рівні і становить цілісне, завершене наукове дослідження, у якому досягнута окреслена мета, реалізовані поставлені завдання. В цілому, докторська дисертація Ніколаєва М.І. відповідає усталеним вимогам, заслуговує на позитивну оцінку та рекомендується до захисту на спеціалізованій вченій раді Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України.

Науковий консультант доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного факультетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка                                                                   В. В. Ставнюк

(Публікується  з люб’язного дозволу проф. В.В. Ставнюка)

ХРОНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КЛЕЙМЕНИЯ ОЛЬВИИ

Рабочее название моей новой статьи ХРОНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КЛЕЙМЕНИЯ ОЛЬВИИ  охватывает просопографическое исследование и уточнение датировки местных клейм на керамической посуде и черепице на базе синхронизированного календаря Ольвии (т.е., с единых позиций).  Таким образом, поэтапно, все эпиграфические памятники Ольвии будут охвачены просопографическими исследованиями и, соответственно, существенным уточнением датировки. Например, на пересечении интервалов активности Дайкрата и Протогена уточнена датировка около 270-264 гг. до н.э. клейма Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου, опубликованного Т.Н. Книпович. Очевидно, что это клеймо относится к начальному периоду деятельности Протогена, что подтверждается и расположением имени Протогена в конце списка магистратов.

В ближайшее время выходит из печати девятый выпуск сборника ВОПРОСЫ ЭПИГРАФИКИ с моей достаточно объемной статьёй ПРОСОПОГРАФИЯ В МАГИЧЕСКИХ НАДПИСЯХ ОЛЬВИИ (стр. 217-278). В этой статье выполнена первая попытка просопографического исследования магических списков Ольвии, также, существенно уточнены датировки многих магических заклятий. Замечу, что новейшее, еще не опубликованное   defixio из Ольвии  с упоминанием, в том числе, имен Антиместор, Пантакл и др. полностью соответствует просопографической и хронологической схеме, предложенной в этой статье.

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ МОЕЙ МОНОГРАФИИ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

На платформе свободного обмена научной информацией  https://independent.academia.edu/NikolayNikolaev  выложен полный вариант моей монографии ПРОСОПОГРАФИЯ ОЛЬВИИ ПОНТИЙСКОЙ V  в. до н.э. – I в. н.э.

Скачать полный вариант монографии

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ЗАХИЩЕНА!

В Інституті історії  України   НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4)  12 січня відбувся захист моєї докторської дисертації. Щиро вдячний всім моїм рідним, друзям та колегам, співробітникам Інституту, Голові, Вченому секретарю та членам Наукової ради, науковому консультанту, опонентам, також,   колегам з Великої Британії, Данії, Греції, РФ, Франції за допомогу та підтримку. Підсумки таємного голосування 21:00!

Докторська дисертація  загалом  кваліфікується як новий напрям дослідження не тільки Ольвії Понтійської, а й інших античних держав Причорномор”я та Середземномор”я. Подальший розвиток напрацювань передбачає, у тому разі, виконання перегляду з єдиних хронологічних позицій великої кількості історичних матеріалів, у тому разі, епіграфічних, нумізматичних тощо. Зараз в роботі у мене знаходиться велика кількість статей та, навіть, нова монографія. Актуальною проблемою є доповнення та переклад монографії ПРОСОПОГРАФІЯ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ… на англійську або французьку мови згідно  з побажаннями колег з Великої Британії та Франції.