Author Archives: admin

ABOUT THE CRITERION OF SYNCHRONITY / DIACHRONITY OF CATALOGUES OF CITIZENS OF THE ANCIENT AGE /ЩОДО КРИТЕРІЮ СИНХРОННОСТІ / ДІАХРОННОСТІ КАТАЛОГІВ ГРОМАДЯН АНТИЧНОЇ ДОБИ // МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum) Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина: історія; релігія; культура. Абстракт. 24 травня 2024 р.

..у цьому ж абстракті розглядається лише одне питання: можливість застосування до інтерпретації каталогу громадян Ольвії IPE I2 201 критерію синхронності /діахронності каталогів, оприлюдненого в антикварній статті [2], на яку неодноразово покликається у своїх дослідженнях В.П. Яйленко. Критерій є таким: формальною ознакою (синхронного) каталогу саме громадян, є наявність представників декількох родин, які упізнаються за характерними іменами-прізвищами, у той час, як у спеціалізованих каталогах (діахронних) таке трапляється нечасто, наприклад, у каталозі епонімів Мілету ………………………………………………………………………………………………..

У кінцевому підсумку, можна зробити висновок: кількість взаємозворотних імен-прізвищ у каталогах Мілету (Miletos 103–110), Лінду (Lindos II 1), Ольвії (IPE I2 201) та Родосу (SEG 12:360) прямо пропорційна абсолютному розміру цих каталогів. Отже, за наявністю взаємозворотних імен-прізвищ каталог Ольвії не відрізняється від діахронних каталогів Мілету, Родосу та Лінду; відповідно, за допомогою досліджуваного критерію, також інтерпретується як діахронний.

Agoranom’s weight of Aristoxenes Kleidomakhous // Гиря агоранома Аристоксена Клейдомахова

At the VIOLITY auction, the weight of the Olvian agoranom Ἀριστόξενος Κλειδομάχου from the Polyxen family is being sold. This minor family was part of a single clan with the most powerful Aristocratidai family. Aristoxenus’ older brother, one Polyxenus, was probably a usurer and mint magistrate of the staters and “borysthenes” No. 4. Ἀριστόξενος is a well-known historical figure as an agoranom; he is mentioned, probably, in three magical inscriptions of the turn of the IV-III centuries BC. Ἀριστόξενος was active in 320-280 BC. You can read about how this Aristoxenus was a participant in the court proceedings and received a curse from his enemies in the article “New inscription on lead plate from Olbia as historical source” / Manuscript and book heritage of Ukraine. 2023. No. 30. 181-199.

На аукціоні VIOLITY продається гиря ольвійського агоранома Аристоксена Клейдомахова (Ἀριστόξενος Κλειδομάχου) з роду Поликсенів. Цей другорядний рід входив у єдиний клан з наймогутнішим родом Аристократидів. Старший брат Аристоксена, деякий Поликсен, ймовірно, був лихварем та монетним магістратом статерів та “борисфена” № 4. Агораном Аристоксен є відомою історичною особою; він згаданий, ймовірно, у трьох магічних написах рубежу IV-III ст. до Р.Х. Активність Аристоксена припадає на 320-280 рр. до Р.Х. Про те, як цей Аристоксен був учасником судової тяганини та отримав прокляття від своїх ворогів можна прочитати в статті “Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело New inscription on lead plate from Olbia as historical source ” /Manuscript and Book Heritage of Ukraine // Рукописна та книжкова спадщина України. 2023. №30. 181-199.

See more:

https://www.academia.edu/104092657 Магічне закляття

https://www.academia.edu/48847513 Боргова розписка на 20 золотих

A NEW STAGE OF THE SCIENTIFIC CONFRONTATION ABOUT INTERPRETATION OLBIAN CATALOGUE IPE I 2 201//НОВИЙ ЕТАП НАУКОВОГО ПРОТИСТОЯННЯ ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОЛЬВІЙСЬКОГО КАТАЛОГУ IPE I 2 201

A new stage of the scientific confrontation regarding the interpretation of the Olbian catalogue IPE I 2 201 has begun. The confrontation consists in overcoming the alternative: whether it is a list of citizens of Olbia at the end of the III century BC (according to V.P. Yaylenko), or the calendar of Olbia – a catalogue of eponyms 390–90 BC. (according to M.I. Nikolaev). The problem of interpretation of the catalogue is outside the scope of philology and can be completely solved using modern methods of system analysis and mathematical modelling. At the same time, with the publication of the article by V.P. Yaylenko in 2023, new circumstances appeared in our scientific confrontation. My opponent is using my monograph from 2008, where only the initial research ideas are presented. Special systematic studies of the properties of the catalogue IPE I 2 201, and a complete algorithm for synchronizing the Olbian calendar with a volume of almost 100 pages are given in Book I of my monograph “Prosopography of Olbia Pontika 5th century BC — 1st century AD. 2014” (see: https:// www.academia.edu/2771459). The monograph was made freely available in 2017, it was viewed by almost 2,000 scientists. But, in his article of 2023, V.P. Yaylenko noted that the monograph of 2014 is not available to him. The researcher’s comment on the matrix model of the catalogue shows that he is not oriented either in the algorithm of system studies of the catalogue or in the results of these studies. So what are we arguing about? In these notes, I substantiated, in particular, eight common features of the diachronic character of the catalogues of Olbia IPE I 2 201 and Miletos 103–111. I call my opponent to either overcome these features or finally accept that the IPE I 2 201 catalogue is the Olbian calendar.

Свою нову статтю ТЕКСТОЛОГИЯ, ПАЛЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА НОВОИЗДАННОГО ПОЗДНЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО НАГОВОРА ИЗ ОЛЬВИИ В.П. Яйленко присвятив розбору моєї публікації 2019 р. просопографічної інтерпретації та датування нового опістографа з Ольвії. Як завжди, у кінцевому підсумку все сходиться до сприйняття каталогу IPE I 2 201 чи то діахронного документа, чи то синхронного. Але на цей раз В.П. Яйленко показав, що абсолютно не знайомий з результатами моїх досліджень, які передували синхронізації каталогу. Так, він вважає, що я використав “… догадку Ю.Г. Виноградова об ольвийском Каталоге как диахронном списке жрецов-эпонимов Аполлона, составленном около рубежа II–I вв. до н.э., которую он просто высказал, не подтвердив никакой аргументацией, так что, его последователь выстроил свою конструкцию на зыбком основании”. Моя відповідь див.: https://www.academia.edu/115395567

У цих нотатках я обґрунтував, зокрема, вісім спільних ознак діахронного характеру каталогів Ольвії IPE I2 201 та Мілету Miletos 103–111. Закликаю мого опонента чи перебороти ці ознаки, чи прийняти нарешті, що каталог IPE I2 201 є календарем Ольвії.

“Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: “Історичні науки” додано до наукометричної бази ERIH PLUS.

Щиро вдячний за допомогу співробітникам Ізмаїльського Державного Гуманітарного університету Наталії Гончарової, Олені Мартинчук та Лілії Циганенко за співпрацю по індексації нашого “Наукового вісника…” в базі ERIH PLUS.

ОПУБЛІКОВАНА НОВА СТАТТЯ: МОНЕТНІ ЛЕГЕНДИ ЯК ДЗЕРКАЛО ОЛЬВІЙСЬКОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ // THE COIN LEGENDS AS A MIRROR OF OLBIAN PALEOGRAPHY

У науковому журналі The Ukrainian Numismatic Annual (2023 № 7) опублікована моя нова стаття МОНЕТНІ ЛЕГЕНДИ ЯК ДЗЕРКАЛО ОЛЬВІЙСЬКОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ // THE COIN LEGENDS AS A MIRROR OF OLBIAN PALEOGRAPHY. Вперше за останні пів століття виконані вибіркові дослідження нумізматичної палеографії у порівнянні з лапідарною та рукописною палеографією класичної та елліністичної Ольвії із застосуванням нового хронологічного інструментарію. Пропонована стаття – безпосереднє продовження теоретичних досліджень легенд (літер, скорочень та монограм) на монетах догетської Ольвії.

“Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.Серія: Історичні науки” додано до наукометричної бази DOAJ.

Щиро вдячний за допомогу пані Iemima Ploscariu, співробітнику DOAJ, також співробітникам Ізмаїльського Державного Гуманітарного університету Наталії Гончарової, Олені Мартинчук та Лілії Циганенко за співпрацю по індексації нашого “Наукового вісника…” в базі DOAJ.

CALL FOR PAPERS/РОЗПОЧАТО НАБІР СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ВІСНИКУ ІДГУ. СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ. ВИП 65.

Розпочато набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 65 (Серія: Історичні науки)
Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Історичні науки» в категорії «Б» (Наказ МОН України від 29.09.2020 р. №1188; Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016).
На сьогодні «Науковий вісник…» зареєстровано у наукометричних базах даних: Directory of Open Access Journals (DOAJ) та ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)-new, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib), Scientific Indexing Services.
Для публікації в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету» приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також наукові огляди та рецензії.
Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною (двостороннє «сліпе» рецензування). Всі статті проходять комп’ютерну та експертну перевірку на наявність плагіату.
Мова видання: змішані мови – українська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (для нерезидентів України).
До публікації запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти закладів вищої освіти й наукових установ України та зарубіжжя.
Для осіб, що не мають наукового ступеня, необхідно додатково надіслати проскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
Вісник має власний сайт – http://visnyk.idgu.edu.ua. Збірник отримав міжнародні стандартні номери серійного видання: ISSN як для друкованої версії (ISSN 2521-1749), так і для електронної online версії (ISSN 2616-8774).
Усім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.
ВАЖЛИВО!
Розмір внеску за публікацію статті становить 700 грн. Від оплати звільняються доктори наук та професори, також, нерезиденти України. Авторам, за публікацію кожної другої статті надається знижка у 40% (знижка на другу статтю, розпочинаючи з 63 випуску, надається за умови попередньої публікації статті у 59 або 61 випуску). За запрошення інших авторів до публікації в журналі – знижка 5% для обох сторін.
Оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді).
Реквізити для оплати:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Розрахунковий рахунок:
Код ЄДРПОУ 02125467
р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580
МФО 820172 Банк ДКСУ в м. Київ
Призначення платежу : за публікацію у Науковому віснику ІДГУ
Платник: ПІБ автора
Електронний варіант матеріалів для публікації необхідно подати на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net до 1 травня 2024 р.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

“Canob, son of Thrasidamantus, Olbiopolit”/Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит

Known in the ancient world, the Olbian decree IPE I2 24 about money is traditionally dated in a broad chronological range: the 4th century BC. The article presents an algorithm of prosopographical interpretation and prosopographical dating of the decree on the basis of the restored chronology of Olbia. Відомий в античному світі ольвійський декрет IPE I2 24 про гроші традиційно датується у широкому хронологічному діапазоні: IV ст. до Р.Х. У статті представлений алгоритм просографічної інтерпретації та просографічного датування декрету на основі відновленого літочислення Ольвії (рос.).

https://www.academia.edu/106302526

The full version of the article “New inscription on lead plate from Olbia as historical source” /Manuscript and Book Heritage of Ukraine //Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело// Рукописна та книжкова спадщина України.

Full version of the article. New inscription on lead plate from Olbia as historical source /Manuscript and Book Heritage of Ukraine //Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело// Рукописна та книжкова спадщина України. 2023. №30. 181-199. Новий магічний напис на свинцевій платівці дозволив увести до наукового обігу нові історичні відомості щодо найвпливовішого ольвійського роду Аристократидів, також щодо громадянина Аристократа, який, згідно з декретом IPE 32, разом із Протогеном, брав участь у посольстві до царя саїв Сайтафарна. Традиційно магічні написи є об’єктом досліджень філології, палеографії та ономастики. Напис, що публікується доводить значну історичну (просопографічну) складову магічної епіграфіки.

A new look at the Olbia monetary reform of the second half of the 4th century BC

Прийнята до друку моя нова стаття A new look at the Olbia monetary reform of the second half of the 4th century BC / Новый взгляд на денежную реформу Ольвии второй половины IV в. до Р.Х. (рос.) Вперше застосовано синтез нумізматичних класифікацій та просопографічної інтерпретації монетних скорочень на грунті синхронізованого епонімного каталогу. Виявлені особливості грошового обігу Ольвії 350-315 рр. до Р.Х., зокрема, першої серії карбованої міді та “обольної серії” дає змогу надати нову інтерпретацію декретів про грошовий обіг IOlb 31, IPE I2 24 та IPE I2 25+31. Вихід статті: 31 грудня 2023 р.

Support and Expand the Packard Humanities Institute’s Greek Inscriptions Database!

Support and Expand the Packard Humanities Institute’s Greek Inscriptions Database! The Packard Humanities Institute (PHI), over the years, has created a comprehensive database of ancient Greek inscriptions. It’s a priceless resource that has been extraordinarily beneficial to an international community of scholars, educators and students. This invaluable tool for studying and appreciating ancient Greek culture and history is accessible to all free of charge. However, it appears that the upkeep of this valuable resource has slowed down considerably in recent years, and its slow growth and lack of updates have begun to impact its relevance and usefulness. New discoveries and previously overlooked texts from older publications have not been added as frequently as before, leading to a growing concern about the stagnation of this crucial asset for understanding and teaching ancient history. Contrary to the PHI’s impression that their database serves an “extraordinarily small number of expert epigraphers,” we believe that the user base extends beyond this group. Graduate students and teachers of ancient history also use this freely accessible resource regularly. Yet, they may not be vocal about the importance this database holds for them. We hope to change this with your help. This petition aims to achieve two key goals: 1. Demonstrate to PHI that the community of those using and benefitting from their Greek Inscriptions Database is not as small as they perceive. The voices and signatures gathered here will underscore the widespread reliance on this unique resource. 2. Persuade PHI to consider adopting a more collaborative model for their online database, akin to a wiki. By allowing experts worldwide to contribute by typing texts and submitting them to the PHI for inclusion in the database, we can ensure its growth and sustainability. This would not only help to revitalize the database but would also open up avenues for scholars across the globe to participate in the preservation and study of ancient history. Join us in advocating for the expansion and sustainability of this valuable resource. The PHI’s Greek Inscriptions Database began with private funding but has become a public good. By signing this petition, you support the evolution of this project into a collaborative effort. Your signature can help ensure the database’s continued relevance. Thank you for your support. Christina Kokkinia, Senior Researcher NHRF, AthensSofia Aneziri, Associate Prof. of Ancient History, Athens UniversityNikos Giannakopoulos, Associate Prof. of Ancient History, Athens UniversityPaschalis Paschidis, Dir. of Research NHRF, AthensMiltiadis Hatzopoulos, Academy of Athens / Emeritus Dir. of Research NHRF, AthensMyrina Kalaitzi, Senior Researcher NHRF, AthensSophia Zoumbaki, Dir. of Research NHRF, AthensKostas Buraselis, Academy of Athens / Emeritus Prof. of Ancient History, Athens UniversityKalliopi Kritikakou, Functional Researcher NHRF, AthensVyron Antoniadis, Senior Researcher, NHRF, AthensCharalampos Kritzas, Dir. Emer., Epigraphical Museum, Athens

https://chng.it/LPxJSC6NQg

The Duration of Circulation of the Olbian “Borysphenes”/Тривалість обігу ольвійських «борисфенів»

Published theses The Duration of Circulation of the Olbian “Borysphenes” //IX FORUM NUMIZMATYCZNE POLSKA – WSCHÓD 2022

Опубліковані тези Тривалість обігу ольвійських «борисфенів» The Duration of Circulation of the Olbian “Borysphenes”

System analysis in overcome subjectivism in lapidary paleography (on the example of Olbia)//Системний аналіз у подоланні суб’єктивізму в лапідарній палеографії (на прикладі Ольвії)

Передані до публікації тези Міжнародної наукової конференції Системний аналіз у подоланні суб’єктивізму в лапідарній палеографії (на прикладі Ольвії)…збіг палеографії двох написів, які походять з одного або навіть двох близьких географічних об’єктів свідчить про їхню синхронністьлише у межах століття (sic). Безумовно, це твердження не стосується випадків абсолютного палеографічного збігу двох написів, що дійсно є ознакою  їхньої синхронності та виконання однією особою.

Truly, Olbian paleography demonstrates unique possibilities; it can be adapted to any historical ideas and hypotheses (sic). //Воістину, унікальні можливості демонструє ольвійська палеографія; її можливо пристосувати до любих історичних ідей та гіпотез (sic)

Please, my new article see THE LAPIDARY PALEOGRAPHY OF OLBIA: CURRENT STATE // СУЧАСНИЙ СТАН ЛАПІДАРНОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ

PREPRINT “THE LAPIDARY PALEOGRAPHY OF OLBIA: CURRENT STATE” //СУЧАСНИЙ СТАН ЛАПІДАРНОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ

Огляд показав, що останні півстоліття лапідарна палеографія Ольвії перебуває у системній кризі, відсутні реальні та прозорі алгоритми прийняття рішень. Синхронізація епонімного каталогу дозволила отримати десятки датованих за просопографією лапідарних (та/або інших) написів Ольвії. Ці написи повинні стати підґрунтям для побудови сучасного об’єктивного алгоритму лапідарної палеографії. Разом із тим, попередні дослідження вказують на те, що очікувати якійсь прорив у точності палеографічних датувань не варто. Можливо сподіватися лише на розробку єдиного  алгоритму палеографічного датування.

The review showed:  the lapidary paleography of Olbia is in a systemic crisis for the past half-century. In particular, there are no real and transparent decision-making algorithms. Synchronization of the eponymous catalogue made it possible to obtain dozens of prosopographically dated lapidary (and/or other) inscriptions of Olbia. These inscriptions, using modern tools research should become the basis for building an objective algorithm of lapidary paleography. At the same time, preliminary studies indicate that we should not expect any breakthrough in the accuracy of paleographic dating. It is possible to hope only for the development of a single algorithm of paleographic dating.

PREPRINT: ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. // CHRONOLOGICAL BASIS OF THE HISTORY OF OLBIA IV-I CENTURY BC

Підготовлена та передана до XIV Читань пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (м. Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечнікова) моя стаття ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. В статті виконано короткий огляд здобутків та особливостей третього (сучасного) періоду дослідження каталогу IPE 201 – календаря Ольвії. Таке, що  чверть століття вважалося нерозв’язним завдання синхронізації каталогу було вирішено  через застосування універсальних методів системного аналізу та математичного моделювання….дослідження стародавніх написів не є «монополією» філологів; ефект досягається через об’єднання спеціалістів різного профілю.

Фрагмент каталога IPE 201 – епонімного календаря Ольвії

The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2

Опублікована нова стаття з магічної епіграфіки Ольвії The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2. Текст напису: «Такий-то(?), Аристон, Феокл, Менекрат, такий-то та інші  помічники,  хто захищає(?), усіх (їх) язик зв’язую(?). Аполлонід».

Приклад неоднозначної інтерпретації статусу імені Аполлонід, що розташоване в кінці тексту: чи це є автор закляття (але в закляттях автори не залишали своїх імен), чи ім’я є додатком до переліку осіб, що проклинаються?

Як був прочитаний “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” //Стаття “Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом”

В журналі STRATUM PLUS 2022 № 6 опублікована моя нова стаття The interpretation of the magical inscription DefOlb 24 with the encoded text //Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом. Опублікований 23 роки тому С.Р. Тохтас’євим “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ / ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ було прочитано. Напис є переліком І ст. до Р.Х. – ІІІ ст. після Р.Х. із шести імен (одне ім’я жіноче): Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. Інтерпретація напису московським епіграфістом В. П. Яйленко як «О царь же, снова взываю к тебе, и коли ты желаешь — очищай здоровое; обильно наполняй их, о царь же, настолько, насколько можно чистыми свойствами» — навколонаукові еротичні фантазії.

Отже, закодований давньогрецький текст магічного закляття SEG 50:702,I був прочитаний із застосуванням системного аналізу та математичного моделювання. Традиційні методи філології привели до хибних висновків в інтерпретації цього тексту, про що свідчить його “переклад” В.П. Яйленко. Аналогічна ситуація виникла й у дослідженні епонімного каталогу Ольвії IPE 201. Інтерпретація цього каталогу традиційним методом привела до суттєвого спотворення ольвійської історії, просопографії та палеографії. Методологічні висновки є очевидними.

My new article “Interpretation of the magic inscription DefOlb 24 with encoded text” was published in STRATUM PLUS 2022-6. The longest, incomprehensible text of the Northern Black Sea region ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ /
ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ was read.  Based on system analysis, the inscription is a list of six names (in the nominative case) of 1st century BC —
3rd century AD: Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος, Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. The interpretation of this inscription suggested
by V. P. Yailenko “O King, I call on you again, and should you want, cleanse the healthy; fill them richly, o King, as much as you
can with pure properties” seems to be some pseudo-scientific erotic fantasies.

Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст //THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT

Моя нова стаття Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст (THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT) опублікована в найпопулярнішому нумізматичному виданні України – збірнику The Ukrainian Numismatic Annual. Цією статтею я завершую цикл досліджень хронології ольвійських “борисфенів”. Стаття долає наявні протиріччя в хронології “борисфенів” та фактів ольвійської історії. Головним висновком є уточнення дати загибелі Правобережної хори Ольвії (близько 215 р. до Р.Х.), що супроводжувалася масовою тезаврацією скарбів “борисфенів” у тому разі, останніх груп. Традиційна, така, що домінує в науці, дата загибелі Правобережної хори Ольвії (середина –  початок третьої чверті III ст. до Р.Х. ) встановлена В. В. Рубаном на ґрунті хронологічної схеми карбування«борисфенів»  П. Й. Каришковського 1968 р. Водночас,  В. В. Рубан не надає  будь – які інші хронологічні індикатори загибелі ольвійської хори в середині III ст. до Р.Х., крім хронології карбування «борисфенів»  за П.  Й.  Каришковським.

THE CHRONOLOGY OF OLBIAN “BORYSTHENES”. SUPPLEMENTUM. ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ». SUPPLEMENTUM.

Моя нова стаття ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ».  SUPPLEMENTUM. підготовлена для Збірника № 59 Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Майже за два роки після виходу першої статті ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ» з’явилися нові гіпотези та ідеї стосовно інтерпретації диферентів (монограм) на “борисфенах”. Надважливим підсумком виконаних досліджень, що виходить за рами нумізматичних студій є відкриття двох груп диферентів: перша (з диферентами По, НР, ΒΟΣΠΟΡΙ), що належить переважно відомим історичним особам, пов’язаним  з епонімним каталогом IPE I201 останньої третини IV ст. до Р. Х. (перший стовпець) та друга (з диферентами По, НР, ΒΟΣ), яка  є родовим успадкуванням першої групи й, також  належить до відомих історичних осіб, пов’язаних з епонімним каталогом IPE I2 201 близько  середини III ст. до Р. Х. (другий стовпець). Зазначені групи диферентів трактуються однозначно та  є яскравим підтвердженням діахронного характеру каталогу IPE I2 201. Наведена інформація може бути корисною для групи «консервативних» фахівців, зокрема відомого московського епіграфіста В. П. Яйленко, та/або дослідників, які досі «не визначилися» з характером цього каталогу.

.

Зліва: монета 320-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора, батька епонімів 302 та 301 рр. до Р.Х. Феодекта й Ленея. Справа: “борисфен” № 65 250-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора ( з декрету на честь Протогена), батько епоніма 212 р. до Р.Х. Стафіла Геродорова. Рід Геродорів.
Зліва: “борисфен” № 4 близько 328 р. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 309 р. до Р.Х. Афенея Поликсенова. Справа: “борисфен” № 66, близько середини ІІІ ст. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 214 р. до Р.Х. Гікесія Поликсенова. Рід Поликсенів. Яскравим підтвердженням того, що ці дві монети розділяє близько 70 років є палеографічна ознака – широка горизонтальна гаста літери пи на монеті справа.

RARETÉS ONOMASTIQUES ET RECOUPEMENTS PROSOPOGRAPHIQUES. RÉÉDITION D’UNE DÉFIXION OPISTHOGRAPHE D’OLBIA DU PONT aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 223 (2022) 83–92.

Щиро вдячний моїм дорогим французьким колегам, відомим вченим-епіграфістам та історикам Мадаліні Дана та Дану Дана за плідну співпрацю. Нарешті наша спільна стаття RARETÉS ONOMASTIQUES ET RECOUPEMENTS PROSOPOGRAPHIQUES. RÉÉDITION D’UNE DÉFIXION OPISTHOGRAPHE D’OLBIA DU PONT опублікована в журналі Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 223 (2022) 83–92. Цей магічний напис виявився надскладним для читання та інтерпретації. Статтю ми присвятили світлій пам’яті професора Олександре Аврама.

МОНЕТНІ ЕМІСІЇ ЧУЖИНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ)

Це тема мого докладу на Міжнародній конференції “Свій vs чужий”, що її проводила Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тези докладу будуть опубліковані найближчим часом.

Семінар в Університеті Гамбургу та премія Товариства Моммзена (The Mommsen Society)

Щиро вдячний пані Justine Diemke, (Alte Geschichte, Universität Hamburg) та модератору, проф. д-ру Jürgen Hammerstaedt (Köln) за запрошення, організацію мого виступу, доброзичливу атмосферу на семінарі в Університеті Гамбургу та отримання премії асоціації німецькомовних дослідників у галузі греко-римської давнини -Товариства Моммзена (The Mommsen Society).

Чудовий подарунок від д.і.н., професора Віктора Володимировича Ставнюка

Сьогодні я отримав чудовий подарунок від д.і.н., професора, завідувача кафедри історії стародавнього світу на середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Володимировича Ставнюка – навчальний посібник ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ із дарчим написом автора. Віктор Володимирович є відомим “важковаговиком” української історичної науки” (за виразом шановного чл.кор. НАНУ, д.і.н., проф. Г.В. Боряка), зокрема, перекладачем з давньогрецької Арістотеля. Він надав мені найпотужнішу підтримку, увів до свого кола спілкування та зіграв вирішальну роль у моїй науковій долі, пов’язаної із захистом у 2016-2017 рр. докторської дисертації з відновлення літочислення Ольвії Понтійської. Дякую дорогому Віктору Володимировичу, не тільки відомому науковцю, а й надзвичайно цікавій людині, за чудовий подарунок та бажаю дорогому колезі здоров’я та творчої наснаги!

Опублікована стаття “Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация”// Treasure of Olbia coins from the valley of the Kuchurgan river: a new interpretation. Revista Arheologică, serie nouă, vol. XVIII, nr. 1, 2022, p. 34-41.

У проміжку між карбуванням “борисфенів” проводилася емісія інших монетних типів, зокрема, монети Семи та деякі інші.

Див. https://www.academia.edu/84628309 та https://www.researchgate.net/publication/362684613_Treasure_of_Olbia_coins_from_the_valley_of_the_Kuchurgan_river_a_new_interpretation_Klad_olvijskih_monet_iz_doliny_r_Kucurgan_novaa_interpretacia

Монета магістрата Протогена Геросонтова з декрету IPE 32. 240 рр. до Р.Х. Інтерпретація цієї монети В.О. Анохіним, як належної до діда Протогена є помилковою.

Монографія ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ // The monograph, “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”

Вивчення попиту на мою нову монографію ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. 2022 р. 288 с. 113 мал. PDF-файл. Фрагмент монографії виложений за адресою https://www.academia.edu/62840035. Звертайтеся, будь ласка, за адресою olbiopol@gmail.com. На даний час електронна копія не поширюється оскільки прийнято рішення видати паперовий примірник.

My new monograph: “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”. In Ukrainian (Content in English also), 2022. 288 pages, 113 color photos, Preview ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Please, contact: olbiopol@gmail.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANCIENT, MEDIEVAL, EARLY MODERN SOCIETIES AND THEIR CIVILIZATIONAL HERITAGE 26 May 2022 // Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 травня 2022 року проводить Міжнародну наукову конференцію «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина». Тема мого докладу СУЧАСНИЙ СТАН  ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  ДЕКРЕТУ НА ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА НА ГРУНТІ  НОВИХ  ПАМ’ЯТОК МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ТА НУМІЗМАТИКИ Відновлений календар Ольвії надає змогу вказати найточнішу дату видання декрету на честь Протогена -222 р. до Р.Х. Події декрету відбувалися у другій-третій чверті III ст. до Р.Х.

One More Step to Completion of the Discussion on the Chronology of the Decree in Honor of Protogenes// Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена

Опубликована моя новая статья Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена.

В ольвійській епіграфіці та нумізматиці є присутніми багато різноманітних пам’яток, що стосуються Протогена, його близьких, також і інших дійових осіб декрету. Це дозволяє підійти до завершення дискусії стосовно хронології активності Протогена. Підтверджені раніше пропоновані хронологічні рами активної діяльності Протогена. З іншого боку, такий, що точно датується, стіно будівельний напис епоніма 222 р. до Р.Х. Клеомброта Пантаклова, водночас абсолютний палеографічний аналог декрету на честь Протогена дає змогу обгрунтувати найточнішу на сьогодення дату видання цього декрету – 222 рік до Р. Х.

Абсолютний палеографічний аналог декрету на честь Протогена (за В.В. Латишевим) – стінобудівний напис епоніма 222 р. до Р.Х. Клеомброта Пантаклова.

Міжнародні конференції, що відбулися останнім часом за участю Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Теми моїх доповідей: Історична доля буджацького пограниччя в останній чверті  III ст. до Р. Х. та Damnatio memoriae лапідарних пам’яток як ознака зміни влади в клановій боротьбі (на прикладі Ольвії Понтійської).

NEW INSCRIPTIONS FROM TYRAS AND OLBIA // НОВІ НАПИСИ ІЗ ТІРИ ТА ОЛЬВІЇ

Опублікована у Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету моя нова стаття NEW INSCRIPTIONS FROM TYRAS AND OLBIA / НОВІ НАПИСИ ІЗ ТІРИ ТА ОЛЬВІЇ. В статті розглянуто фрагмент почесного декрету м.Тіра ([—Рада та народ тіритів постановила, за архонта такого-то, сина такого-то—) та фрагмент посвяти Ахіллу Понтарху від архонтів Ольвії : такий-то, син Папія(?) за добробут міста та багатоплідність й власне здоров’я подячне приношення посвятили.


Onomastic and Prosopography as Special Historical Disciplines // Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни

В електронному науково-популярному виданні Катедра Universum: електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи, що видається ЦНТУ опубліковані мої нотатки та тему Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни. Щиро дякую за запрошення до публікації Головного редактора, д.і.н., проф. В.М. Орлика. Згідно з канонами ономастики ім’я Протоген є поширеним, оскільки трапляється в написах Ольвії 14 разів. З іншого боку, просопографічний аналіз дав змогу стверджувати, що це ім’я стосується  лише трьох  реальних однойменних (згідно  зі сталою  традицією) історичних осіб  – вихідців з елітного  роду  Протогенів. Це і є простою різницею між ономастикою та просопографією: наявність (просопографія) та відсутність (ономастика) історичного контексту

My new place of job (remote) // Моє нове місце роботи (дистанційно)

Завершився строк дії мого контракту з Університетом Григорія Сковороди в Переяславі (але, участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 продовжена). Щиро вдячний керівництву університету, зокрема ректору, академіку Віктору Петровичу Коцуру. З 1 жовтня 2021 р. я працюю (дистанційно) професором кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльского державного гуманітарного університету, одночасно й головним редактором Наукового вісника ІДГУ (серія- історичні науки) категорії Б.

На постійній основі проводиться набір статей до«Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», (Серія: Історичні науки)

Вісник категорії Б (публікує результати досліджень, пов’язані із захистом докторських та кандидатських дисертацій) запрошує науковців-істориків до подання статей. Запрошення знаходиться за адресою https://www.academia.edu/51091589

My new monograph completed // Завершена робота над монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I СТ. ДО Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Нарешті сьогодні, по допомогу Господа, я завершив працю над новою монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. Щиро вдячний колегам, які надавали мені необхідну підтримку, а моїй дружині Наталі – за терпіння. Об’єм-830 000 знаків. Більш як 100 малюнків. Це вже третя моя монографія аналітичного напряму.

На ґрунті відновленого літочислення Ольвії IV–I ст. до Р.Х.  досліджені осібні   актуальні питання   хронології Північного Причорномор’я IV–I ст. до Р. Х. (Ольвія та  її хора, Неаполь Скіфській,  Херсонес Таврійський). Зокрема, пропонуються деякі взаємозалежні  хронологічні репери політичної  історії регіону  та уточнене датування й інтерпретація численних різнорідних епіграфічних та нумізматичних пам’яток  (у формі довідок).

Для науковців, студентів історичних факультетів, нумізматів та всіх, хто цікавиться стародавньою історією України.

Професор Олександру Аврам (1956-2021)

Шоком для мене стала раптова смерть професора Олександру Аврама 4 серпня 2021 р. в Істрії. Упродовж понад десяти років ми вели листування, маючи багато спільних думок та інтересів. Професор Олександру Аврам підтримував мої дослідження та дуже багато зробив для ознайомлення з ними фахівців Західної Європи, передусім своїми прихильними  лемами у щорічнику  Bulletin épigraphique, рецензією у престижному  академічному виданні Ancient West & East, покликаннями на мої  статті, також,  надавши мені, поряд з іншими колегами, ефективну та істотну підтримку під  час  захисту  докторської дисертації. Світла пам’ять  дорогому колезі та видатному вченому!

Ольвійські “борисфени”

Ольвійський «борисфен» є найпоширеною монетою стародавнього Північного Причорномор’я; зустрічається він, навіть, в Центральній Європі. Традиційно високий рівень вивченості «борисфенів» супроводжується наявністю проблеми їхнього датування.  Представлена нижче група тез та статей присвячена запровадженню в науковий обіг сучасної хронології карбування цих монет, яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо) :

https://www.academia.edu/45372501
https://www.academia.edu/47878668
https://www.academia.edu/49518802
https://www.academia.edu/50090549
https://www.academia.edu/50290407

THE DIFFERENTS OF OLBIAN ‘BORYSTHENES/ ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»/ ТЕЗИ VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 17 – 18 вересня 2020 р.

Моя доповідь на VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ17 – 18 вересня 2020 присвячена ольвійським “борисфенам”. Тези опубліковані.

Відновлення літочислення Ольвії (синхронізація епонімного каталогу IPE I2 201), зокрема, на відміну від традиційних ономастичних тлумачень, відкрило якісно нову перспективу виконання хронологічних та просопографічних (тобто, з набуттям історичного контексту) досліджень диферентів на багаточисленних ольвійских монетах – «борисфенах».

THE SKYRO-GALATIC INVASION AROUND 215 BC AS THE CAUSE OF THE COLLAPSE OF THE OLBIAN BIG CHORA AND THE MASS BURYING OF TREASURES OF «BORYSPHENES»

Тези доповідей IІ Міжнародної наукової конференції «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти»,
13 – 14 травня 2021 р  СКІРО-ГАЛАТСЬКА НАВАЛА БЛИЗЬКО 215 Р. ДО Н. Е. ЯК ПРИЧИНА ЗАГИБЕЛІ ВЕЛИКОЇ ХОРИ ТА МАСОВОЇ ТЕЗАВРАЦІЇ СКАРБІВ “БОРИСФЕНІВ” . Тези опубліковані. Див. тут https://www.academia.edu/49518802. Доповідь присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо): карбування «борисфенів» відбувалося з 331–330 р. до н. е. упродовж не менш 110 років зі значними перервами; завершення їхньої емісії належить до 220 – 218 рр. до н. е., чи навіть, до 217–216 р. до н. е.

A NEW MAGIC INSCRIPTION FROM OLBIA // НОВИЙ МАГІЧНИЙ НАПИС З ОЛЬВІЇ

Опублікована стаття НОВИЙ МАГІЧНИЙ НАПИС З ОЛЬВІЇ. Публікується перше в Ольвії закляття “комерційного” характеру. Текст закляття: “(знищую або зв’язую?) Невменія, Татанова сина, справи його, також і мати Олімпіаду”.

,

УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Завдяки люб’язності співробітника ВПЦ “Київський університет” пані Лариси Юріївни Лютої я отримав примірник нового наукового видання УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Персональний склад упорядників та рецензентів є гарантією високої якості Словника. Видання цього підручника є важливою віхою в повноцінному відновленні та розвитку в Україні досліджень з давньогрецької писемності та епіграфіки. Мені відомо від компетентних колег та друзів, що за часів СРСР, ЦК КПРС “дбайливо огороджувало” заклади вищої освіти України від вивчення та розвитку в них давньогрецької мови. І це за умови, коли головні археологічні пам’ятки давньогрецької історії та культури зосереджені на території України.

Попереднє ознайомлення зі Словником підтверджує те, що він стане для мене настільною книгою.

NEW EPIGRAPHICAL SOURCE FROM HISTORY OF MONEY CIRCULATION OF OLBIA // НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ

Оприлюднена стаття НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ. Публікується новий напис на свинцевій пластинці. Цей напис не є приватним листом чи то магічним закляттям. Він є борговою розпискою або, менш ймовірно, судовим рішенням (?). Текст напису :Πολυξένοι ὤφελον / ἔκοσι χρυσοῦ / ἀπὸ τοῦτο ἔχω / ἐννέα χρυσοῦ. Я заборгував Поликсену двадцять золотих, із цих маю (лише) дев’ять золотих. До речі, Поликсен – відома історична особа – батько епоніма 309 р. до Р.Х. Афенея Поликсенова. Також Поликсен був монетним магістратом близько 328 р. до Р.Х. Датується напис за просопографічними ознаками 330-320 рр. до н. е. Має право на існування гіпотеза про зв’язок цього напису з повідомленням Макробія та декрету на честь Каллініка про ліквідацію боргових зобов’язань за часи Зопіріонової облоги. Але є альтернативний варіант інтерпретації історичної особи -онук цього Поликсена, однойменний Поликсен, батько епоніма 214 р. до Р.Х. Гікесия Поликсенова

OLBIA AND ZOPYRION: THE NEW HISTORICAL SOURCE //ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

В матеріалах Міжнародного фахового семінару “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НУМІЗМАТИКИ АНТИЧНОЇ ТА РИМСЬКОЇ ДОБИ НА ТЕРЕНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ” присвячений пам’яті Владилена Анохіна ПЕРШІ АНОХІНІВСЬКІ ЧИТАННЯ м. Меджибіж., 26 вересня 2019 року опубліковані мої тези ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО. Новий, ускладнений варіант диференту № 1 на “борисфені” підтверджує його приналежність до діяльності магістрата та реформатора Каллініка Євксенова, згадуваного в декреті Ольвії IPE 25+31.

“Борисфени” магістрата Каллініка Євксенова: зліва- ускладнений варіант диференту; справа- традиційний варіант.

Ольвійські “борисфени”. Хронологічна таблиця.

Фрагмент статті “Хронологія ольвійських “борисфенів”. Представлений осучаснений варіант відомої таблиці П. О. Каришковського (Карышковский П. О. Монеты Ольвии 1988. С. 81). Але диференти та їхні графічні варіанти згруповані за роками.

Дивись тут.

Стаття присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо).