PREPRINT “THE LAPIDARY PALEOGRAPHY OF OLBIA: CURRENT STATE” //СУЧАСНИЙ СТАН ЛАПІДАРНОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ

Огляд показав, що останні півстоліття лапідарна палеографія Ольвії перебуває у системній кризі, відсутні реальні та прозорі алгоритми прийняття рішень. Синхронізація епонімного каталогу дозволила отримати десятки датованих за просопографією лапідарних (та/або інших) написів Ольвії. Ці написи повинні стати підґрунтям для побудови сучасного об’єктивного алгоритму лапідарної палеографії. Разом із тим, попередні дослідження вказують на те, що очікувати якійсь прорив у точності палеографічних датувань не варто. Можливо сподіватися лише на розробку єдиного  алгоритму палеографічного датування.

The review showed:  the lapidary paleography of Olbia is in a systemic crisis for the past half-century. In particular, there are no real and transparent decision-making algorithms. Synchronization of the eponymous catalogue made it possible to obtain dozens of prosopographically dated lapidary (and/or other) inscriptions of Olbia. These inscriptions, using modern tools research should become the basis for building an objective algorithm of lapidary paleography. At the same time, preliminary studies indicate that we should not expect any breakthrough in the accuracy of paleographic dating. It is possible to hope only for the development of a single algorithm of paleographic dating.

PREPRINT: НОВИЙ НАПИС НА СВИНЦЕВІЙ ПЛАТІВЦІ З ОЛЬВІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО // NEW INSCRIPTION ON LEAD PLATE FROM OLBIA AS A HISTORICAL SOURCE

Новий магічний напис на свинцевій платівці дозволив увести до наукового обігу нові історичні відомості щодо найвпливовішого ольвійського роду Аристократидів, також щодо громадянина Аристократа, який, згідно з декретом IPE 32, разом із Протогеном, брав участь у посольстві до царя саїв Сайтафарна. Публікується стаття в збірнику Рукописна та книжкова спадщина України у 2023 р. (вересень). Традиційно магічні написи є об’єктом досліджень філології, палеографії та ономастики. Напис, що публікується доводить значну історичну (просопографічну) складову магічної епіграфіки.

Новий магічний напис зі згадкою дійової особи декрету на честь Протогена -громадянина Аристократа.

PREPRINT: ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. // CHRONOLOGICAL BASIS OF THE HISTORY OF OLBIA IV-I CENTURY BC

Підготовлена та передана до XIV Читань пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (м. Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечнікова) моя стаття ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. В статті виконано короткий огляд здобутків та особливостей третього (сучасного) періоду дослідження каталогу IPE 201 – календаря Ольвії. Таке, що  чверть століття вважалося нерозв’язним завдання синхронізації каталогу було вирішено  через застосування універсальних методів системного аналізу та математичного моделювання….дослідження стародавніх написів не є «монополією» філологів; ефект досягається через об’єднання спеціалістів різного профілю.

Фрагмент каталога IPE 201 – епонімного календаря Ольвії

The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2

Опублікована нова стаття з магічної епіграфіки Ольвії The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2. Текст напису: «Такий-то(?), Аристон, Феокл, Менекрат, такий-то та інші  помічники,  хто захищає(?), усіх (їх) язик зв’язую(?). Аполлоніан».

Приклад неоднозначної інтерпретації статусу імені Аполлоніан, що розташоване в кінці тексту: чи це є автор закляття (але в закляттях автори не залишали своїх імен), чи ім’я є додатком до переліку осіб, що проклинаються?

Як був прочитаний “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” //Стаття “Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом”

В журналі STRATUM PLUS 2022 № 6 опублікована моя нова стаття The interpretation of the magical inscription DefOlb 24 with the encoded text //Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом. Опублікований 23 роки тому С.Р. Тохтас’євим “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ / ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ було прочитано. Напис є переліком І ст. до Р.Х. – ІІІ ст. після Р.Х. із шести імен (одне ім’я жіноче): Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. Інтерпретація напису московським епіграфістом В. П. Яйленко як «О царь же, снова взываю к тебе, и коли ты желаешь — очищай здоровое; обильно наполняй их, о царь же, настолько, насколько можно чистыми свойствами» — навколонаукові еротичні фантазії.

Отже, закодований давньогрецький текст магічного закляття SEG 50:702,I був прочитаний із застосуванням системного аналізу та математичного моделювання. Традиційні методи філології привели до хибних висновків в інтерпретації цього тексту, про що свідчить його “переклад” В.П. Яйленко. Аналогічна ситуація виникла й у дослідженні епонімного каталогу Ольвії IPE 201. Інтерпретація цього каталогу традиційним методом привела до суттєвого спотворення ольвійської історії, просопографії та палеографії. Методологічні висновки є очевидними.

My new article “Interpretation of the magic inscription DefOlb 24 with encoded text” was published in STRATUM PLUS 2022-6. The longest, incomprehensible text of the Northern Black Sea region ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ /
ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ was read.  Based on system analysis, the inscription is a list of six names (in the nominative case) of 1st century BC —
3rd century AD: Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος, Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. The interpretation of this inscription suggested
by V. P. Yailenko “O King, I call on you again, and should you want, cleanse the healthy; fill them richly, o King, as much as you
can with pure properties” seems to be some pseudo-scientific erotic fantasies.

Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст //THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT

Моя нова стаття Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст (THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT) опублікована в найпопулярнішому нумізматичному виданні України – збірнику The Ukrainian Numismatic Annual. Цією статтею я завершую цикл досліджень хронології ольвійських “борисфенів”. Стаття долає наявні протиріччя в хронології “борисфенів” та фактів ольвійської історії. Головним висновком є уточнення дати загибелі Правобережної хори Ольвії (близько 215 р. до Р.Х.), що супроводжувалася масовою тезаврацією скарбів “борисфенів” у тому разі, останніх груп. Традиційна, така, що домінує в науці, дата загибелі Правобережної хори Ольвії (середина –  початок третьої чверті III ст. до Р.Х. ) встановлена В. В. Рубаном на ґрунті хронологічної схеми карбування«борисфенів»  П. Й. Каришковського 1968 р. Водночас,  В. В. Рубан не надає  будь – які інші хронологічні індикатори загибелі ольвійської хори в середині III ст. до Р.Х., крім хронології карбування «борисфенів»  за П.  Й.  Каришковським.

THE CHRONOLOGY OF OLBIAN “BORYSTHENES”. SUPPLEMENTUM. ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ». SUPPLEMENTUM.

Моя нова стаття ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ».  SUPPLEMENTUM. підготовлена для Збірника № 59 Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Майже за два роки після виходу першої статті ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ» з’явилися нові гіпотези та ідеї стосовно інтерпретації диферентів (монограм) на “борисфенах”. Надважливим підсумком виконаних досліджень, що виходить за рами нумізматичних студій є відкриття двох груп диферентів: перша (з диферентами По, НР, ΒΟΣΠΟΡΙ), що належить переважно відомим історичним особам, пов’язаним  з епонімним каталогом IPE I201 останньої третини IV ст. до Р. Х. (перший стовпець) та друга (з диферентами По, НР, ΒΟΣ), яка  є родовим успадкуванням першої групи й, також  належить до відомих історичних осіб, пов’язаних з епонімним каталогом IPE I2 201 близько  середини III ст. до Р. Х. (другий стовпець). Зазначені групи диферентів трактуються однозначно та  є яскравим підтвердженням діахронного характеру каталогу IPE I2 201. Наведена інформація може бути корисною для групи «консервативних» фахівців, зокрема відомого московського епіграфіста В. П. Яйленко, та/або дослідників, які досі «не визначилися» з характером цього каталогу.

.

Зліва: монета 320-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора, батька епонімів 302 та 301 рр. до Р.Х. Феодекта й Ленея. Справа: “борисфен” № 65 250-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора ( з декрету на честь Протогена), батько епоніма 212 р. до Р.Х. Стафіла Геродорова. Рід Геродорів.
Зліва: “борисфен” № 4 близько 328 р. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 309 р. до Р.Х. Афенея Поликсенова. Справа: “борисфен” № 66, близько середини ІІІ ст. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 214 р. до Р.Х. Гікесія Поликсенова. Рід Поликсенів. Яскравим підтвердженням того, що ці дві монети розділяє близько 70 років є палеографічна ознака – широка горизонтальна гаста літери пи на монеті справа.

RARETÉS ONOMASTIQUES ET RECOUPEMENTS PROSOPOGRAPHIQUES. RÉÉDITION D’UNE DÉFIXION OPISTHOGRAPHE D’OLBIA DU PONT aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 223 (2022) 83–92.

Щиро вдячний моїм дорогим французьким колегам, відомим вченим-епіграфістам та історикам Мадаліні Дана та Дану Дана за плідну співпрацю. Нарешті наша спільна стаття RARETÉS ONOMASTIQUES ET RECOUPEMENTS PROSOPOGRAPHIQUES. RÉÉDITION D’UNE DÉFIXION OPISTHOGRAPHE D’OLBIA DU PONT опублікована в журналі Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 223 (2022) 83–92. Цей магічний напис виявився надскладним для читання та інтерпретації. Статтю ми присвятили світлій пам’яті професора Олександре Аврама.

МОНЕТНІ ЕМІСІЇ ЧУЖИНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ)

Це тема мого докладу на Міжнародній конференції “Свій vs чужий”, що її проводила Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тези докладу будуть опубліковані найближчим часом.

Семінар в Університеті Гамбургу та премія Товариства Моммзена (The Mommsen Society)

Щиро вдячний пані Justine Diemke, (Alte Geschichte, Universität Hamburg) та модератору, проф. д-ру Jürgen Hammerstaedt (Köln) за запрошення, організацію мого виступу, доброзичливу атмосферу на семінарі в Університеті Гамбургу та отримання премії асоціації німецькомовних дослідників у галузі греко-римської давнини -Товариства Моммзена (The Mommsen Society).

Чудовий подарунок від д.і.н., професора Віктора Володимировича Ставнюка

Сьогодні я отримав чудовий подарунок від д.і.н., професора, завідувача кафедри історії стародавнього світу на середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Володимировича Ставнюка – навчальний посібник ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ із дарчим написом автора. Віктор Володимирович є відомим “важковаговиком” української історичної науки” (за виразом шановного чл.кор. НАНУ, д.і.н., проф. Г.В. Боряка), зокрема, перекладачем з давньогрецької Арістотеля. Він надав мені найпотужнішу підтримку, увів до свого кола спілкування та зіграв вирішальну роль у моїй науковій долі, пов’язаної із захистом у 2016-2017 рр. докторської дисертації з відновлення літочислення Ольвії Понтійської. Дякую дорогому Віктору Володимировичу, не тільки відомому науковцю, а й надзвичайно цікавій людині, за чудовий подарунок та бажаю дорогому колезі здоров’я та творчої наснаги!

Опублікована стаття “Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация”// Treasure of Olbia coins from the valley of the Kuchurgan river: a new interpretation. Revista Arheologică, serie nouă, vol. XVIII, nr. 1, 2022, p. 34-41.

У проміжку між карбуванням “борисфенів” проводилася емісія інших монетних типів, зокрема, монети Семи та деякі інші.

Див. https://www.academia.edu/84628309 та https://www.researchgate.net/publication/362684613_Treasure_of_Olbia_coins_from_the_valley_of_the_Kuchurgan_river_a_new_interpretation_Klad_olvijskih_monet_iz_doliny_r_Kucurgan_novaa_interpretacia

Монета магістрата Протогена Геросонтова з декрету IPE 32. 240 рр. до Р.Х. Інтерпретація цієї монети В.О. Анохіним, як належної до діда Протогена є помилковою.

Монографія ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ // The monograph, “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”

Вивчення попиту на мою нову монографію ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. 2022 р. 288 с. 113 мал. PDF-файл. Фрагмент монографії виложений за адресою https://www.academia.edu/62840035. Звертайтеся, будь ласка, за адресою olbiopol@gmail.com. На даний час електронна копія не поширюється оскільки прийнято рішення видати паперовий примірник.

My new monograph: “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”. In Ukrainian (Content in English also), 2022. 288 pages, 113 color photos, Preview ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Please, contact: olbiopol@gmail.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANCIENT, MEDIEVAL, EARLY MODERN SOCIETIES AND THEIR CIVILIZATIONAL HERITAGE 26 May 2022 // Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 травня 2022 року проводить Міжнародну наукову конференцію «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина». Тема мого докладу СУЧАСНИЙ СТАН  ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  ДЕКРЕТУ НА ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА НА ГРУНТІ  НОВИХ  ПАМ’ЯТОК МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ТА НУМІЗМАТИКИ Відновлений календар Ольвії надає змогу вказати найточнішу дату видання декрету на честь Протогена -222 р. до Р.Х. Події декрету відбувалися у другій-третій чверті III ст. до Р.Х.

One More Step to Completion of the Discussion on the Chronology of the Decree in Honor of Protogenes// Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена

Опубликована моя новая статья Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена.

В ольвійській епіграфіці та нумізматиці є присутніми багато різноманітних пам’яток, що стосуються Протогена, його близьких, також і інших дійових осіб декрету. Це дозволяє підійти до завершення дискусії стосовно хронології активності Протогена. Підтверджені раніше пропоновані хронологічні рами активної діяльності Протогена. З іншого боку, такий, що точно датується, стіно будівельний напис епоніма 222 р. до Р.Х. Клеомброта Пантаклова, водночас абсолютний палеографічний аналог декрету на честь Протогена дає змогу обгрунтувати найточнішу на сьогодення дату видання цього декрету – 222 рік до Р. Х.

Абсолютний палеографічний аналог декрету на честь Протогена (за В.В. Латишевим) – стінобудівний напис епоніма 222 р. до Р.Х. Клеомброта Пантаклова.

Міжнародні конференції, що відбулися останнім часом за участю Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Теми моїх доповідей: Історична доля буджацького пограниччя в останній чверті  III ст. до Р. Х. та Damnatio memoriae лапідарних пам’яток як ознака зміни влади в клановій боротьбі (на прикладі Ольвії Понтійської).

NEW INSCRIPTIONS FROM TYRAS AND OLBIA // НОВІ НАПИСИ ІЗ ТІРИ ТА ОЛЬВІЇ

Опублікована у Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету моя нова стаття NEW INSCRIPTIONS FROM TYRAS AND OLBIA / НОВІ НАПИСИ ІЗ ТІРИ ТА ОЛЬВІЇ. В статті розглянуто фрагмент почесного декрету м.Тіра ([—Рада та народ тіритів постановила, за архонта такого-то, сина такого-то—) та фрагмент посвяти Ахіллу Понтарху від архонтів Ольвії : такий-то, син Папія(?) за добробут міста та багатоплідність й власне здоров’я подячне приношення посвятили.


Onomastic and Prosopography as Special Historical Disciplines // Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни

В електронному науково-популярному виданні Катедра Universum: електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи, що видається ЦНТУ опубліковані мої нотатки та тему Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни. Щиро дякую за запрошення до публікації Головного редактора, д.і.н., проф. В.М. Орлика. Згідно з канонами ономастики ім’я Протоген є поширеним, оскільки трапляється в написах Ольвії 14 разів. З іншого боку, просопографічний аналіз дав змогу стверджувати, що це ім’я стосується  лише трьох  реальних однойменних (згідно  зі сталою  традицією) історичних осіб  – вихідців з елітного  роду  Протогенів. Це і є простою різницею між ономастикою та просопографією: наявність (просопографія) та відсутність (ономастика) історичного контексту

My new place of job (remote) // Моє нове місце роботи (дистанційно)

Завершився строк дії мого контракту з Університетом Григорія Сковороди в Переяславі (але, участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 продовжена). Щиро вдячний керівництву університету, зокрема ректору, академіку Віктору Петровичу Коцуру. З 1 жовтня 2021 р. я працюю (дистанційно) професором кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльского державного гуманітарного університету, одночасно й головним редактором Наукового вісника ІДГУ (серія- історичні науки) категорії Б.

На постійній основі проводиться набір статей до«Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», (Серія: Історичні науки)

Вісник категорії Б (публікує результати досліджень, пов’язані із захистом докторських та кандидатських дисертацій) запрошує науковців-істориків до подання статей. Запрошення знаходиться за адресою https://www.academia.edu/51091589

My new monograph completed // Завершена робота над монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I СТ. ДО Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Нарешті сьогодні, по допомогу Господа, я завершив працю над новою монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. Щиро вдячний колегам, які надавали мені необхідну підтримку, а моїй дружині Наталі – за терпіння. Об’єм-830 000 знаків. Більш як 100 малюнків. Це вже третя моя монографія аналітичного напряму.

На ґрунті відновленого літочислення Ольвії IV–I ст. до Р.Х.  досліджені осібні   актуальні питання   хронології Північного Причорномор’я IV–I ст. до Р. Х. (Ольвія та  її хора, Неаполь Скіфській,  Херсонес Таврійський). Зокрема, пропонуються деякі взаємозалежні  хронологічні репери політичної  історії регіону  та уточнене датування й інтерпретація численних різнорідних епіграфічних та нумізматичних пам’яток  (у формі довідок).

Для науковців, студентів історичних факультетів, нумізматів та всіх, хто цікавиться стародавньою історією України.

Професор Олександру Аврам (1956-2021)

Шоком для мене стала раптова смерть професора Олександру Аврама 4 серпня 2021 р. в Істрії. Упродовж понад десяти років ми вели листування, маючи багато спільних думок та інтересів. Професор Олександру Аврам підтримував мої дослідження та дуже багато зробив для ознайомлення з ними фахівців Західної Європи, передусім своїми прихильними  лемами у щорічнику  Bulletin épigraphique, рецензією у престижному  академічному виданні Ancient West & East, покликаннями на мої  статті, також,  надавши мені, поряд з іншими колегами, ефективну та істотну підтримку під  час  захисту  докторської дисертації. Світла пам’ять  дорогому колезі та видатному вченому!

Ольвійські “борисфени”

Ольвійський «борисфен» є найпоширеною монетою стародавнього Північного Причорномор’я; зустрічається він, навіть, в Центральній Європі. Традиційно високий рівень вивченості «борисфенів» супроводжується наявністю проблеми їхнього датування.  Представлена нижче група тез та статей присвячена запровадженню в науковий обіг сучасної хронології карбування цих монет, яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо) :

https://www.academia.edu/45372501
https://www.academia.edu/47878668
https://www.academia.edu/49518802
https://www.academia.edu/50090549
https://www.academia.edu/50290407

THE DIFFERENTS OF OLBIAN ‘BORYSTHENES/ ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»/ ТЕЗИ VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 17 – 18 вересня 2020 р.

Моя доповідь на VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ17 – 18 вересня 2020 присвячена ольвійським “борисфенам”. Тези опубліковані.

Відновлення літочислення Ольвії (синхронізація епонімного каталогу IPE I2 201), зокрема, на відміну від традиційних ономастичних тлумачень, відкрило якісно нову перспективу виконання хронологічних та просопографічних (тобто, з набуттям історичного контексту) досліджень диферентів на багаточисленних ольвійских монетах – «борисфенах».

THE SKYRO-GALATIC INVASION AROUND 215 BC AS THE CAUSE OF THE COLLAPSE OF THE OLBIAN BIG CHORA AND THE MASS BURYING OF TREASURES OF «BORYSPHENES»

Тези доповідей IІ Міжнародної наукової конференції «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти»,
13 – 14 травня 2021 р  СКІРО-ГАЛАТСЬКА НАВАЛА БЛИЗЬКО 215 Р. ДО Н. Е. ЯК ПРИЧИНА ЗАГИБЕЛІ ВЕЛИКОЇ ХОРИ ТА МАСОВОЇ ТЕЗАВРАЦІЇ СКАРБІВ “БОРИСФЕНІВ” . Тези опубліковані. Див. тут https://www.academia.edu/49518802. Доповідь присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо): карбування «борисфенів» відбувалося з 331–330 р. до н. е. упродовж не менш 110 років зі значними перервами; завершення їхньої емісії належить до 220 – 218 рр. до н. е., чи навіть, до 217–216 р. до н. е.

A NEW MAGIC INSCRIPTION FROM OLBIA // НОВИЙ МАГІЧНИЙ НАПИС З ОЛЬВІЇ

Опублікована стаття НОВИЙ МАГІЧНИЙ НАПИС З ОЛЬВІЇ. Публікується перше в Ольвії закляття “комерційного” характеру. Текст закляття: “(знищую або зв’язую?) Невменія, Татанова сина, справи його, також і мати Олімпіаду”.

,

УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Завдяки люб’язності співробітника ВПЦ “Київський університет” пані Лариси Юріївни Лютої я отримав примірник нового наукового видання УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Персональний склад упорядників та рецензентів є гарантією високої якості Словника. Видання цього підручника є важливою віхою в повноцінному відновленні та розвитку в Україні досліджень з давньогрецької писемності та епіграфіки. Мені відомо від компетентних колег та друзів, що за часів СРСР, ЦК КПРС “дбайливо огороджувало” заклади вищої освіти України від вивчення та розвитку в них давньогрецької мови. І це за умови, коли головні археологічні пам’ятки давньогрецької історії та культури зосереджені на території України.

Попереднє ознайомлення зі Словником підтверджує те, що він стане для мене настільною книгою.

NEW EPIGRAPHICAL SOURCE FROM HISTORY OF MONEY CIRCULATION OF OLBIA // НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ

Оприлюднена стаття НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ. Публікується новий напис на свинцевій пластинці. Цей напис не є приватним листом чи то магічним закляттям. Він є борговою розпискою або, менш ймовірно, судовим рішенням (?). Текст напису :Πολυξένοι ὤφελον / ἔκοσι χρυσοῦ / ἀπὸ τοῦτο ἔχω / ἐννέα χρυσοῦ. Я заборгував Поликсену двадцять золотих, із цих маю (лише) дев’ять золотих. До речі, Поликсен – відома історична особа – батько епоніма 309 р. до Р.Х. Афенея Поликсенова. Також Поликсен був монетним магістратом близько 328 р. до Р.Х. Датується напис за просопографічними ознаками 330-320 рр. до н. е. Має право на існування гіпотеза про зв’язок цього напису з повідомленням Макробія та декрету на честь Каллініка про ліквідацію боргових зобов’язань за часи Зопіріонової облоги. Але є альтернативний варіант інтерпретації історичної особи -онук цього Поликсена, однойменний Поликсен, батько епоніма 214 р. до Р.Х. Гікесия Поликсенова

OLBIA AND ZOPYRION: THE NEW HISTORICAL SOURCE //ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

В матеріалах Міжнародного фахового семінару “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НУМІЗМАТИКИ АНТИЧНОЇ ТА РИМСЬКОЇ ДОБИ НА ТЕРЕНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ” присвячений пам’яті Владилена Анохіна ПЕРШІ АНОХІНІВСЬКІ ЧИТАННЯ м. Меджибіж., 26 вересня 2019 року опубліковані мої тези ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО. Новий, ускладнений варіант диференту № 1 на “борисфені” підтверджує його приналежність до діяльності магістрата та реформатора Каллініка Євксенова, згадуваного в декреті Ольвії IPE 25+31.

“Борисфени” магістрата Каллініка Євксенова: зліва- ускладнений варіант диференту; справа- традиційний варіант.

Ольвійські “борисфени”. Хронологічна таблиця.

Фрагмент статті “Хронологія ольвійських “борисфенів”. Представлений осучаснений варіант відомої таблиці П. О. Каришковського (Карышковский П. О. Монеты Ольвии 1988. С. 81). Але диференти та їхні графічні варіанти згруповані за роками.

Дивись тут.

Стаття присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо).

Нікому. Ніколи. Ні за яких обставин. Не дозволяйте себе знецінювати. Свою роботу, свої досягнення, себе як особистість.

 Нікому. Ніколи. Ні за яких обставин. Не дозволяйте себе знецінювати. Свою роботу, свої досягнення, себе як особистість. Позбувайтеся таких людей безжально. Викорчовуйте і викидайте з ближнього кола спілкування. І ніколи більше до них не повертайтеся. Такі люди вирощують в вас комплекси, які не дозволяють вам бути щасливою і самодостатньою людиною. Вони руйнують вашу самоповагу і топчуть ваше єство.Тому, як тільки бачите, що до вас підкрадаються з гидливо підгорнутим в курячу жопку ротом і фразою, яка починається зі слів «краще б ти …» (далі можливі варіанти) – беріть лопату і з розмаху вбивайте на два метри в землю прямо через труси . PS. Так, і не смійте знецінювати маленькі досягнення своїх дітей. Вони згодом вам цього ніколи не пробачать. Всі найбільші особистісні трагедії родом з дитинства. Просто завжди пам’ятайте про це! (Круто по-українськи (з ФБ) 24 липня 2020 р. ).

Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин? The “Borysthenes” of Olbia: P.O. Karyshkovskij or V.A. Anokhin?

У збірнику “Стародавнє Причорномор’я”, вып. 13. 2021 г. оприлюднена моя нова стаття Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин? Див. тут Відновлений календар Ольвії однозначно свідчить про тривалість емісії “борисфенів”: з 330 до орієнтовно 217 рр. до Р.Х. зі значними перервами. За деякими групами кореляція з каталогом епонімів сягає 70-80%. Між тим, диференти на “борисфенах” не мали епонімного характеру (тобто, згідно зі сталою традицією античного світу посада монетного магістрата виконувалася хронологічно близько до посади епоніма).

“Борисфен” магістрата Філомела , сина Діонісія (Φιλόμηλος Διονυσίου) з роду Діонісіїв, що був епонімом у 303 р. до Р.Х.

Лекції д.і.н., професора В.В. Ставнюка на YouTube

Запрошую до перегляду висококваліфікованих та надзвичайно цікавих лекцій зі стародавньої історії та давньогрецької мови на каналі д.і.н., проф., Віктора Володимировича Ставнюка, завідуючого кафедрою історії стародавнього світу на середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адреса каналу https://www.youtube.com/channel/UCM2hwWi91_ZPImQ2GUx0Znw

НОТАТКИ ЩОДО ОНОМАСТИКИ ТА ПРОСОПОГРАФІЇ / NOTES ON ONOMASTICS AND PROSOPOGRAPHY

У ономастичних дослідженнях, зазвичай, заведено вказувати кількість згадок про те або інше ім’я в епіграфічних пам’ятках. Така кількість розглядається у якості критерію розповсюдження того або іншого імені в регіоні … Але, що ж насправді позначає цей критерій? Відповідні тези див. ТУТ Коротка стаття для електронного видання UNIVERSUM передана Головному Редактору.

“Об основании Неаполя Скифского”.

В журнале STRATUM PLUS № 6 -2020 опубликована моя новая статья “Об основании Неаполя Скифского”. Доминирующая в науке дата основания Неаполя Скифского  (180 гг. до н.э.; Ю.П. Зайцев)  базируется на едином хроноиндикаторе – родосском эпонимном клеймении (G. Finkielsztejn 2001). Путем  синхронизации группы  независимых хроноиндикаторов  (датировка посвящений  Посидея и Евмена (Н.И. Николаев 2019), хронология астиномного клеймения Херсонеса Таврического (V.F. Stolba 2005), уточнённая хронология эпонимного клеймения Родоса (J. Lund 2011)) подтверждена, установленная в 80–90-х гг.,  дата основания Неаполя  концом III –  началом II вв. до н.э. Новый хроноиндикатор Неаполя (хронология предшествующей исторической ситуации в Ольвии)   позволяет принять гипотезу о причинах основания Неаполя около  199–197 гг. до н.э. как выезд  (изгнание)  после  поражения в  клановой борьбе ольвийских  родов  Дионисиев и Леократидов-Евресибиадов-Леопрепидов, вероятно, контактировавших со скифской элитой. 

ДОПИС 14 02 2023     Я є свідком того, як з російськомовного  простору Вікіпедії у 2022 р.  поступово були вилучені  всі мої нові матеріали щодо заснування Неаполя Скіфського на користь такої, що піддалася моїй  аргументованій критиці схеми Ю. П. Зайцева, запровадженої майже чверть століття тому. Втім, за статистикою, це не зменшило обсяг відвідування російськомовними читачами моїх сторінок в https://independent.academia.edu/NikolayNikolaev, присвячених Неаполю Скіфському.

«ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»

Моя стаття ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” (112000 знаків) опублікована у 4 випуску фахового збірника “Український нумізматичний щорічник”. С. 14-42. Вперше, на ґрунті синхронізованого епонімного каталогу Ольвії, досліджена просопографічна інформація, що прихована у диферентах “борисфенів” усіх груп. Головний висновок: карбування “борисфенів” продовжувалося з 330 до орієнтовно 218 -216 рр. до н.е з великими перервами. Ця схема достатньо близька до схеми П. О. Каришковського (1988). Збіжні диференти на “борисфенах” різних груп є відбиванням стійкої античної традиції наслідування родових імен, тобто належать однойменним особам, що знаходилися у родинних стосунках (дід, онук тощо). Наявність спільних лицьових штемпелів у “борисфенів” з різними диферентами (не більше чотирьох) пояснюється відповідною технологією пришвидшеного карбування, а не групами магістратів (Анохін В.О., 1984), що одночасно брали участь у випуску.

Call for papers. «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Категорія “Б”. Серія: Історичні науки).

У якості головного редактора Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки) запрошую науковців до співробітництва. Див: https://www.academia.edu/44742431

“Борисфен” с подвійним ударом


Вже багато років (десятиліть) я не займаюся колекціонуванням. Покинув колекціонування я, (що й прогнозувала видатна археологиня Валентина Крапівіна), після того, як мені відкрили для вивчення запасники декількох музеїв (Одеський археологічний, Миколаївський краєзнавчий, Московський історичний). Однак, вчора на аукціоні придбав унікальну монету – «борисфен» з диферентом МВ і зі слідами двох ударів (з розворотом на 180 град). Мені він потрібен для уточнення технологічного процесу виробництва цих монет.

Перша заробітна плата на посаді професора

Нарешті, маючи за плечима майже 69 років, скориставшись пропозицією колег, я працевлаштувався та отримав першу заробітну плату у якості професора кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та члена Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських на кандидатських дисертацій Д27.053.01. Також мене призначено членом Редколегії низки наукових Збірників та Головним редактором Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки).

Або криза створює додаткові можливості або те, над чим я працюю багато років, виявилося потрібним.

Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу Иванчику

Чл.-корр. РАН А. И. Иванчик на протяжении нескольких лет работает над очень необходимым исследователям проектом IOSPE 3, в том числе, выполняя сложную и трудоёмкую работу по описанию, изучению и фотографированию надписей Ольвии, размещенных в различных музеях. Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу, который, содействуя моим исследованиям, уже неоднократно делился со мною своим трудом и передавал мне качественные фотографии надписей Ольвии, абсолютно для меня недоступных. Так, сегодня Аскольд Игоревич прислал мне цветные фото надписей мольпов, хранящиеся в СПб, что создает великолепную возможность для проверки моих гипотез, изложенных в статье New Data about Inscriptions of Olbian molpoi \\ Ancient West & East. 2017. №16. P. 291-295. Кстати, посвящение НО 58 выполнено с использованием ортогональных сеток, а не линеек. Фото посвящения НО 58 полностью опровергает “критику” В.П. Яйленко, который написал “… надписи на пьедесталах под статуи никогда не вписывались в ортогональную сетку для букв, это чушь, порожденная невежеством инженера Николаева в эпиграфике” (В.П. Яйленко. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора… 2017 С.75 сноска 120).

«Нові магічні написи з Ольвії»


Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ

Підготовлені та передані Редколегії тези XIV Міжнародної конференції ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ , ПОДАТКІВ ТА МИТА під назвою НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ. Тези див. ТУТ

Введено до наукового обігу мірну посудину з клеймом ольвійського агоранома на ім’я Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος (Аристокл Евримонів), булого епонімом у 298 р. до Р.Х.

Щодо критичних зауважень

Загалом, обґрунтуванню нових просопографічних  (хронологічних) інструментів дослідження лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, епіграфних гир, магічних написів та монет я присвятив дві монографії, докторську дисертацію та майже 50  статей. Відповідно,  критичні зауваження опонентів повинні відноситися саме до  цих інструментів. На жаль, на сьогодення бачу дещо парадоксальну картину: оприлюднені  критичні зауваження  стосуються не нових просопографічних інструментів, а  є викладеною у менторському тоні  ревізією  отриманих мною  просопографічних  здобутків  з точки зору  традиційної ономастики  80–90 рр. минулого століття.  При цьому, за замовчуванням, ономастика абсолютно  не  в змозі пояснити отриманий просопографічний результат, оскільки зовсім  не передбачає наявність історичного контексту! Ось в чому, наприклад, знаходиться коріння, висловлених в образливій формі, ономастичних зауважень відомого російського епіграфіста В. П. Яйленка, стосовно моєї просопографічної реконструкції фрагментованого напису SEG 58:766. Ці зауваження взагалі не мають ніякого сенсу, враховуючи  підтвердження моєї реконструкції шляхом  об’єднання   фрагмента SEG 58:766  зі знайденим у 1947 р. фрагментом IOlb 125. Див.: Николаев Н. И. Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц (на примере Ольвии). Емінак: наук.   щоквартальник. 2019. № 1 (25). С. 149–157. Сподіваюся на появу адекватної критики від спеціалістів, які мають відповідні наукові досягнення із зазначеної сфери, зокрема і В. П. Яйленка.   

Подарок “под ёлочку” от д.и.н., проф. В.П. Яйленко!

В канун Нового года мне стала доступной статья В.П. Яйленко ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ…. III. В ЗАЩИТУ ВОТИВА IOSPE I2 188 ИЗ ОАМ. Воспринимаю эту статью как Новогодний подарок “под елочку” ибо традиционные критические замечания Валерия Петровича, касающиеся моей просопографической реконструкции фрагментированного посвящения SEG 58:766 (см. монографию В.П. Яйленко 2017 г.), повторенные в этой статье (см. стр. 195), успешно преодолены мною несколько месяцев назад. Объединив фрагменты IOlbia 125+ SEG 58:766 я ПОЛНОСТЬЮ подтвердил свою правоту в реконструкции этого посвящения. См. мою статью Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц ( на примере Ольвии) // Емінак: наук. щоквартальник. 2019. № 1 (25).   Желаю Валерию Петровичу Яйленко в Новом году здоровья и творческих успехов, в том числе, прошу принять принципиальные различия в ономастической и просопографической реконструкции имен. Вместе с тем, неожиданным (и даже удивительным для меня) выглядит пожелание Валерия Петровича, чтобы ольвийской эпиграфикой занимались “такие энтузиасты, как Н.И. Николаев”.